Υπηρεσιες

Εξειδικευμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες
Φορολογικές Δηλώσεις

Φορολογικές Δηλώσεις

Συμπλήρωση όλων των δηλώσεων που αφορούν την φορολογία εισοδήματος.

Διεθνές

Διεθνές

Πλήρης υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού, ομογενών και αλλοδαπών, επίλυση ζητημάτων.

Λογιστική - Ελεγκτική

Λογιστική - Ελεγκτική

Παροχή υπηρεσιών διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, οργάνωση και επίβλεψη των λογιστηρίων.

Νομική Υποστήριξη

Νομική Υποστήριξη

Συνεργασία με δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία με σκοπό την επίλυση θεμάτων.

bookkeeping, payroll, tax preparation and other accounting services

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια, η εργατικότητα, η συνεχής ενημέρωση και η αμεσότητα που χαρακτηρίζουν την εργασία μας, πηγάζουν όλες από την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.

 

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Σύσταση ,παρακολούθηση ,τήρηση βιβλίων είτε χειρόγραφων είτε μηχανογραφημένων, λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής. (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ,Α.Ε.).

Πλήρης υποστήριξη και εμπειρία σε μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας , εμπορικών, παροχής υπηρεσιών, τεχνικών, μεταφορικών, βιομηχανικών, και κατασκευαστικών εταιρειών.

Παρακολούθηση των υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης, σε μηνιαία (λογιστική εγγραφή των παραστατικών,μηνιαία ισοζύγια, συμφωνίες λογαριασμών, εκτυπώσεις θεωρημένων, ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ) και ετήσια βάση (εργασίες τέλους χρήσης, ισολογισμός, δημοσιεύσεις, υποβολές στις αρμόδιες υπηρεσίες, μητρώο παγίων, αποσβέσεις).

Συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.Υπολογισμός υπεραξίας, φόρων ακίνητων, έντυπα ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ, υποβολή τους.

Μισθοδοσία - Εργατικά

Πλήρης υποστήριξη, μηχανογραφημένη παρακολούθηση και έκδοση, μισθοδοσίας (μισθοδοτικές καταστάσεις, αποδείξεις, ΑΠΔ) έκδοση όλων των απαραίτητων εντύπων ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασίας, διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων της επιχείρησης στις παραπάνω υπηρεσίες.

Υπολογισμός εισφορών σε κύρια και επικουρικά ταμεία, επιδοτήσεις απο τον ΟΑΕΔ, συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για διατάξεις που τις αφορούν.

Έκδοση όλων των απαραίτητων εντύπων ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασίας, διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων της επιχείρησης στις παραπάνω υπηρεσίες.Ναυτιλιακή Λογιστική

Λογιστική παρακολούθηση, εξειδίκευση και εμπειρία σε κοινοπραξίες πλοίων, συμπλοιοκτησίες, ναυτιλιακές εταιρείες - διαχειρίστριες των Α.Ν. 89/67 , Α.Ν. 378/68 , Ν. 27/75 και Ν. 959/79 και Ν.Ε.Π.Α.

Επιπλεον Φοροτεχνικές Υπηρεσιες

Ακόμη, παρέχονται συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους εταίρους/επιχειρηματίες
συμβουλευτικές υπηρεσίες και διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών που αφορούν την επιχείρηση (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, μητρώα).

  • Αποτελέσματα χρήσης, Διάθεσή τους, αξιολόγηση και ανάλυση του κάθε οικονομικού μεγέθους. Ανάλυση Οικονομικών δεικτών.
  • Εμπειρία και τήρηση βιβλίων Επιτηδευματιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών όπως Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Μεσίτες,

    Ναυτικοί Πράκτορες.

  • Αναλαμβάνουμε τη φοροτεχνική κάλυψη, την οργάνωση και την επίβλεψη των λογιστηρίων κάθε μορφής επιχείρησης.
  • Πλήρης υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού, ομογενών και αλλοδαπών, επίλυση ζητημάτων όπως αποφυγή διπλής φορολογίας.
  • Εμπειρία και λογιστική παρακολούθηση νομικών προσώπων μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Σύσταση και παρακολούθηση Κυπριακών Εταιρειών και Υπεράκτιων (offshore).
  • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και Δ.Ο.Υ.